/ / увеличаване на minSdk за androidTest - android, gradle, assertj

увеличи minSdk за androidTest - android, gradle, assertj

какво е добър начин да увеличите minSDK за android test? Предисторията е следната:

/tmp/manifestMerge4291657485597766957.xml:0:0 Error:
uses-sdk:minSdkVersion 5 cannot be smaller than version 7 declared in library com.squareup.assertj:assertj-android:1.0.0
:android:processForAmazonDebugTestManifest FAILED

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ":android:processForAmazonDebugTestManifest".
> java.lang.RuntimeException: Manifest merger failed : uses-sdk:minSdkVersion 5 cannot be smaller than version 7 declared in library com.squareup.assertj:assertj-android:1.0.0

Не искам просто да увелича minSDK и да изрежа потребителите само за lib, който се използва само при тестване.

Отговори:

2 за отговор № 1

Това може да стане чрез добавяне на аромат на продукта към грала.build:

android {
compileSdkVersion 19
buildToolsVersion "19.1.0"

defaultConfig {
packageName "org.foo"
minSdkVersion 8
targetSdkVersion 19
}

productFlavors {
JellyBean {
minSdkVersion 17
}
}
}

Задачите за изграждане и провеждане на тестове за JellyBean вкус са:

./gradlew assembleJellyBeanDebugTest
./gradlew connectedAndroidTestJellyBeanDebug