/ / След 10 минути стартира файла в c # - c #

След 10 минути стартира файла в c # - c #

Аз съм плакат FileWatcher в c # и всички операции запишете в базата данни, но аз искам всеки след 10 минути filewatcher започна и вмъкнете запис в databse така как да направя?

Отговори:

0 за отговор № 1

можете да използвате диспечера, за да изпълнявате кода на всеки 10 минути пример

DispatcherTimer dispatcherTimer = new DispatcherTimer();
dispatcherTimer.Interval = new TimeSpan(0, 10, 0);
dispatcherTimer.Tick += timer_Tick;

private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
//your save db code
}

Добавете справка за System.Windows.Threading dll за DispatcherTimer