/ / Custom zsh завършване за функция въз основа на аргументи по подразбиране - zsh, zsh-completion

Персонализирано попълване на zsh за функция въз основа на аргументите по подразбиране - zsh, zsh-completion

Как мога да настроя завършването на функция въз основа на съществуващите дефиниции на завършването и аргументите по подразбиране.

Опростен пример (който може да бъде пренаписан като псевдоним):

gpl() {
git pull origin [email protected]
}

Това трябва да е същото като след това git pull origin.

Отговори:

5 за отговор № 1
compdef -e "words[1]=(git pull origin); service=git; (( CURRENT+=2 )); _git" ggl

Това масажира $words, $service и $CURRENT използван от системата за завършване, и след това извиква _git завършваща функция.

(Благодарение на Mikachu в #zsh).