/ / mouseMoveEvent nefunguje v QGraphicsScene - python, kresba, pyqt

mouseMoveEvent nefunguje v QGraphicsScene - python, kresba, pyqt

Snažím sa implementovať program farieb v PyQt4. V nástroji QGraphicsScene používam myšMoveEvent na kreslenie čiar spojujúcich po sebe nasledujúce súradnice myši.
Kód je nasledovný:

def mouseMoveEvent(self, event):
x1 = event.pos().x()
y1 = event.pos().y()
self.addLine(self.x0, self.y0, x1, y1, self.pen)
self.x0, self.y0 = x1, y1

x0, y0 sa inicializujú ako 0,0.

Problém, s ktorým sa stretávam, je to, že keď kliknem na tlačidlo myši jediný bod je nakreslený na (0,0) a už nie je kresba.
Rovnaká myšMoveEvent funguje dokonale v QGraphicsView. Je niečo, čo mi chýba?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Prišiel som na problém. Vyššie uvedený kód je v poriadku, okrem toho event.pos() nefunguje v QGraphicsScene. Aby sme zachytávali koordináty myEvent v QGraphicsScene, musíme použiť event.scenePos()